Słownik

A

Aprecjacja( Appreciation) – wzrost wartości waluty krajowej względem walut zagranicznych. Oznacza wzrost sily nabywczej danej waluty w rozliczeniach międzynarodowych.

Arbitraż (Arbitrage) – zysk osiągnięty przy wykorzystaniu różnicy pomiedzy teoretycznym kursem a kursem rynkowym kontraktu terminowego. Proces jednoczesnego zakupu i sprzedaży tych samych lub podobnych papierów wartościowych na różnych rynkach.

Ask price (Cena zakupu) – cena po jakiej inwestor kupuje walutę bazową na rynku forex.  W użyciu występuje również wyrażenie „cena oferowana”. Jest to wartość za którą sprzedający jest gotów sprzedać swoją walutę.

Przykład: USD/CHF 1.4527/32 – cena zakupu wynosi 1.4527, oznacza to, iż za jednego dolara amerykańskiego (USD) trzeba zapłacić 1.4527 CHF (Frank szwajcarski).

At best – polecenie przekazane maklerowi, aby dokonał kupna lub sprzedaży po najlepszym możliwym kursie.

At or Better – instrukcja przekazana maklerowi, aby wykonał zlecenie po wskazanym lub korzystniejszym kursie.

Automatyczne inwestowanie(Mechanical trading) – trader wybiera system transakcyjny, wprowadza do programu, który będzie wybierał punkty otwarcia i zamknięcia pozycji jak          i utrzymywał pozycje bez konieczności udziału tradera.

Australijczyk – w języku potocznym nazwa pary walutowej AUD/USD, dolar australijski do dolara amerykańskiego. W żargonie również używane są nazwy Aussie lub Oz.

B

Bazowa waluta (base currency) – pierwsza waluta w kwotowanej parze walutowej np. EUR/PLN – euro to waluta bazowa, a złotówki kwotowana.

Bear market – Bessa(rynek niedźwiedzia) – długotrwała tendencja spadkowa na rynku papierów wartościowych. Inwestorzy masowo wyprzedają swoje papiery (zamykają pozycję).

Bull market – Hossa (rynek byka) – długotrwała, silna tendencja wzrostowa na rynku. Inwestorzy dokonują zakupów akcji, skala zjawiska jest duża.

Bid price (Cena sprzedaży)- cena po której inwestor sprzedaje walutę.

Broker walutowy – osoba pełniąca funkcje pośrednika pomiędzy inwestorem, a rynkiem walutowym. Za przyjmowanie i realizowanie zleceń klienta broker pobiera prowizję, której wysokość stanowi spread.

C

Cena zakupu (Ask price) – cena po jakiej inwestor kupuje walutę bazową na rynku forex.  W użyciu występuje również wyrażenie „cena oferowana”. Jest to wartość za którą sprzedający jest gotów sprzedać swoją walutę.

CFD – (contract of difference) – czyli kontrakt na różnicę kursową. Jest to pochodny instrument finansowy, oparty na cenie innego kwotowanego instrumentu tzw. bazowego. Kupując kontrakt CFD, inwestor nie nabywa papieru wartościowego, ma możliwość wygodnego inwestowania na światowych rynkach finansowych bez konieczności zakupu instrumentu bazowego.

Close –cena z ostatniego odczytu kursu na zamknięciu.

D

Day trading –handel odbywa się na jednej sesji. Pozycje są otwierane i zamykane w czasie tego samego dnia.

Demo – rachunek demonstracyjny – konto treningowe. Konto handlowe na platformie transakcyjnej brokera umożliwiające zawieranie transakcji w  warunkach rynkowych, ale tylko na wirtualnych środkach. Przeważnie jest darmowe.

Depozyt zabezpieczający – kwota, którą inwestor musi wpłacić otwierając pozycję na rynku terminowym. Suma stanowi określony procent (równy z reguły od 3% do 15% wartości otwieranej pozycji), stanowi wymóg brokera i zabezpiecza zawierane transakcje na wypadek niedotrzymania warunków umowy.

Deprecjacja – jest to spadek wartości waluty spowodowany procesami gospodarczymi. Na rynku międzynarodowym w warunkach płynnego kursu walutowego deprecjacja przejawia się obniżeniem kursu danej waluty w stosunku do innych walut. Jest przeciwieństwem aprecjacji.

Długa pozycja – pozycja otwarta podczas kupna lotów pary walutowej zwana też „longiem”.

Dźwignia (leverage) – lewar – mechanizm pozwalający na zawieranie transakcji o wartości
wielokrotnie przekraczającej posiadany kapitał.

E

Egzotyczne waluty – pary walutowe o małej popularności i co za tym idzie małej płynności.

EOD (end of day order) – zlecenie ważne do końca danej sesji.

Edek – potoczna nazwa najważniejszej pary walutowej EUR/USD.

F

Flip – to punkt, w którym inwestor, który dotychczas miał więcej długich pozycji zaczyna mieć więcej krótkich.

H

Hedging – z angielskiego zabezpieczanie, strategia polegająca na doborze do portfela aktywów o przeciwnie skorelowanych trendach w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

High – maksymalny poziom ceny instrumentu osiągnięty w danym okresie czasu.

I

Instrument finansowy – Forma lokaty kapitału, np. papiery wartościowe, obca waluta, metale szlachetne, kontrakty terminowe etc..

K

Kiwi – potoczna nazwa pary walutowej NZD/USD, dolar nowozelandzki do dolara amerykańskiego.

Kod walutowy (currency kod) – skrót trzyliterowy identyfikujący walutę danego państwa

Korekta –(odreagowanie), krótkoterminowy wyraźny ruch cen o kierunku przeciwnym do trendu głównego (długoterminowego).

Konsolidacja – stabilizacja wartości waloru na określonym poziomie. Trend boczny – kurs porusza się horyzontalnie w określonych widełkach cenowych.

Krótka pozycja – sprzedaż instrumentów finansowych. Inaczej nazywana „eską” lub „shortem”.

Kurs – cena instrumentu bazowego w danej walucie.

Kurs krzyżowy (cross rate) – kurs pary walutowej nie zawierającej USD. W praktyce są to kursy, które powstają przez kupno i sprzedaż waluty trzeciej (najbardziej płynnej na rynku).

Kurs walutowy – cena, według której jedna waluta jest sprzedawana/kupowana za inną walutę. Cena waluty bazowej wyrażona w jednostkach waluty kwitowanej.

Kwotowana waluta – druga waluta pary walutowej. Rozliczanie transakcji danej pary walutowej następuje właśnie w jej jednostkach.

Kwotowanie – podanie ceny cen bid i ask danej pary walutowej.

L

Loonie – potoczna nazwa pary walutowej USD/CAD, dolar amerykański do dolara kanadyjskiego.

Long – długa pozycja, kupno waluty bazowej.

Lot – jest miarą wielkości transakcji, wynosi 100 000 jednostek waluty bazowej.

Low – minimalny poziom ceny w danym okresie czasu.

M

Margin –początkowy depozyt zabezpieczający – niezbędny do otworzenia pozycji. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku inwestora wymagane przez brokera, jako zabezpieczenie zawieranych transakcji.

Margin Call – wezwanie brokera do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego dodatkowymi środkami by pokryć pozycje. Ma miejsce po zmianie kursu niekorzystnej dla inwestora.

Micro Lot – 1/100 standardowego lota, czyli 1000 jednostek waluty bazowej.

Mini Lot – 1/10 standardowego lota, czyli wartość 10 000 jednostek waluty bazowej.

Money Flow Index (MFI)– wskaźnik techniczny, którego zadaniem jest pomiar napływających i odpływających strumieni pieniężnych.

Over the Counter (OTC) -rynek prowadzony bezpośrednio pomiędzy dealerami poprzez telefoniczne i internetowe sieci. Nie istnieje fizyczna reprezentacja tzw. parkiet, brak jest regulacji.

Open – wartość ceny instrumentu odnotowany na otwarciu danego przedziału czasowego.

P

Para walutowa – (currency pair) to dwie waluty, które są przedmiotem handlu na rynku walutowym. Parę walutową tworzą waluta bazowa i waluta kwotowana.

Pip (pips) – najmniejsza jednostka kursu wymiany walut. Określa wielkość spreadu i wynosi jedną setną procenta (0,01%).

Platforma transakcyjna – aplikacja umożliwiająca inwestowanie na rynku walutowym Forex za pomocą internetu.

Płynność– cecha rynku, możliwość łatwego wejścia i wyjścia z rynku, w danym momencie wielu inwestorów wystawia wiele ofert kupna i sprzedaży.

Punkt bazowy – jest to jeden procent z jednego procentu.

Punkty swapowe – korekta ceny przy utrzymywaniu otwartej pozycji dłużej niż jeden dzień wynikająca z różnicy w oprocentowaniu walut w danej parze walutowej.

R

Rachunek demo – z reguły darmowe konto handlowe na platformie transakcyjnej brokera umożliwiające zawieranie transakcji tylko na wirtualnych środkach.

Rollover (rolowanie pozycji) – przesunięcie daty rozliczenia transakcji w przyszłość. Uwzględniona zostaje korekta ceny wynikającej z  różnicy w oprocentowaniu walut w danej parze.

Rynek byka (bull market)- Długotrwała, silna tendencja wzrostowa na rynku. Inwestorzy dokonują zakupów akcji, skala zjawiska jest duża.

Rynek niedźwiedzia (bear market) – Długotrwała tendencja spadkowa na rynku papierów wartościowych. Inwestorzy masowo wyprzedają swoje papiery (zamykają pozycję).

 S

Skalping (skalpowanie) – jest to taktyka gry polegajaca na otwieraniu bardzo wielu pozycji ale na krotki czas (od kilku sekund do kilku minut). W tym czasie trader próbuje uchwycić krótkotrwały ruch na danej pozycji.

Short (short position) – sprzedaż instrumentów finansowych.

Spread – (z ang. rozpiętość, rozstaw) różnica pomiędzy cenami kupna i sprzedaży danej pary walutowej.

Stop loss (SL) – zlecenie obronne, stosowane w celu automatycznej ochrony przed niekontrolowaną stratą na pozycji. Stop Loss zrealizuje się samoczynnie.

T

Take profit (TP) – parametr transakcji pozwalający na realizację zysku po wyznaczonej cenie. Inwestor ustala poziom ceny, po osiągnięciu którego pozycja automatycznie się zamyka.

Tick – minimalna zmiana kursu w górę lub dół.

Trend – to utrzymywanie się przez pewien czas tendencji kursu do zmian w danym kierunku.

W

Waluta bazowa – pierwsza waluta w kwotowanej parze walutowej

Waluta egzotyczna – pary walutowe o małej popularności i co za tym idzie małej płynności.

Waluta kwotowana – druga waluta pary walutowej. Rozliczanie transakcji danej pary walutowej następuje właśnie w jej jednostkach.

Wolumen- liczba transakcji zawartych w określonym czasie.

Z

Zlecenie (order) – polecenie zawarcia określonej transakcji wydane przez inwestora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed