Zakończenie trendu

Trendy przybierają różną postać i różnie się kończą. Z pewnością istnieje również wiele sposobów na rozpoznanie ich zakończenia. Wiele zależy od naszego doświadczenie, intuicji i ogólnie rzecz ujmując czucia rynku. Poniżej jeden z możliwych.

Obserwujemy trend wzrostowy. Kurs  pnie się do góry i osiąga coraz wyższe poziomy. W końcu dochodzi do sytuacji, w której cena przekracza poziom wyznaczony przez ostatni lokalny dołek. Takie przebicie odczytujemy jako osłabienie bieżącego trendu, chociaż wcale nie musi dojść do jego załamania. Czekamy co zdarzy się dalej, na możliwe zakończenie wzrostów. Taka zmiana i możliwe zakończenie trendu może być okazją do sprzedaży.
zmiana trendu
Sygnały zmiany lub zakończenia trendu wzrostowego:

– przełamanie linii trendu wzrostowego
-rynek nie ma siły na kontynuację wzrostu i ceny nie osiągają kolejnego szczytu
-ceny przebijają ostatni lokalny dołek

zmiana trendu wykres

1 -cena przebija linie trendu zwyżkujacego (potwierdzeniem są często zwiększone obroty)
2 -cena przekracza ostani dołek
3 – cena nie osiąga kolejnego wyżej położonego szczytu, który potwierdzałby kontynuację trendu

Linie trendu

Linie trendu wyznaczają kierunek bieżącej tendencji kursu i są bardzo przydatnym narzędziem do analizy rynku.
Wyróżniamy (jak łatwo się domyślić) ich trzy rodzaje:

– Linie trendu wzrostowego
– Linie trendu spadkowego
– Linię trendu horyzontalnego

Konstruuje się je na podstawie lokalnych minimów i maksimów, czyli kolejnych punktów zwrotnych kierunku kształtowania się ruchu cen. Kierunek jaki przyjmują dołki i szczyty stanowi o trendzie.

– Linię trendu wzrostowego rysujemy po coraz wyższych dnach, czyli wykorzystujemy dolne punkty zwrotne, wyznaczamy linię trendu po dołkach

– Linię trendu spadkowego rysujemy po coraz niższych szczytach, czyli wykorzystujemy górne punkty zwrotne, wyznaczamy linię trendu po szczytach.

linie trendu

Linię trendu wyznacza się więc (upraszczając) łącząc wierzchołki z wierzchołkami, lub dołki z dołkami, po kierunku poruszania się ceny. Ruch cen nigdy nie porusza się po linii prostej, jest to raczej „seria zygzaków”. Linie trendu jako narzędzia próbują nam te ruchy rynku jak najbardziej uporządkować i wyjaśnić. Im więcej punktów da się połączyć linią, tym prawdopodobnie trend jest silniejszy, a linia trendu prawidłowo wykreślona. Narzędzia te mają wiele praktycznych zastosowań, można korzystać z nich w grze na odbicia i przełamania wszystko jak zwykle zależy od strategii.

Należy jednak pamiętać, iż są tylko narzędziami pomocniczymi, punktem wyjścia do analizy rynku, której dokonujemy my w oparciu o nasze doświadczenie i intuicję. Linia trendu jest tylko linią, a układom szczytów i dołków daleko do „czystych” książkowych schematów. To my interpretujemy, podejmujemy decyzje i działamy.

linia trendu spadkowego

Linie wsparcia i oporu
Linia wsparcia (support line), to najprościej rzecz ujmując linia trendu kreślona „po dnach”, czyli linia poniżej której w danym czasie kurs nie spadał znacząco w danym chociaż dobijał do jej poziomu, czyli mówiąc potocznie na niej się „wspierał”, by następnie wybić się w górę. Linię oporu (resistance line) stanowi linia trendu prowadzona po „wierzchołkach”, do której kurs rósł lub dochodził, ale nie nastąpiło istotne przebicie powyżej niej.

Linia wsparcia i oporu
Kanały trendowe
Jeżeli uda nam się wyznaczyć zarówno linię wsparcia o i linię oporu i biegą one przy tym mniej więcej równoległe, mamy wtedy do czynienia z kanałem trentowym i poruszającej się w nim krzywej kursu. Analogicznie w zależności od lini trendu wyróżniamy: kanał zwyżkujący, kanał spadkowy oraz kanał horyzontalny.

Kanały trendu i linie trendu można wykorzystywać do budowania prostych strategii gry.
Jeżeli na przykład masz do czynienia z trendem wzrostowym, każde odbicie od lini trendu, to dobre miejsce na zajęcie pozycji zgodnie z kierunkiem trendu.
Każde przebicie lini trendu to natomiast sygnał potencjalnej jego zmiany. W tym miejscu może nastąpić zakończenie trendu, więc wszystkie otwarte zgodnie z nim pozycje, powinny być w tym miejscu zamykane.

kanał trendowy

Trend is your friend

Forex, w związku ze swym globalnym charakterem i dużą płynnością charakteryzuje się silnymi trendami. Trend to utrzymująca się przez pewien czas tendencja kursu do zmian w określonym kierunku. Możemy wyróżnić trzy rodzaje trendów:

wzrostowy: lokalne minima kursu plasują się coraz wyżej, zmiana kursu zmienia się z tendencją wzrostu

trend rosnący

spadkowy: lokalne maksima znajdują się coraz niżej, cena spada

trend spadający

boczny, horyzontalny (zwany również konsolidacją): kurs waha się w stałym zakresie, bez tendencji zwyżkowej, ani zniżkowej

konsolidacja

Zasadniczy wpływ na zachowanie ceny mają inni uczestnicy rynku. Jeżeli na rynku panuje trend wzrostowy, oznacza to, iż duża ilość jego uczestników kupuje daną parę walutową, jeżeli mamy do czynienia z trendem spadkowym sytuacja jest odwrotna, duża liczba rynkowych graczy sprzedaje określoną parę walut.

Jeżeli liczba kupujących i sprzedających jest mniej więcej taka sama, to mamy do czynienia z trendem bocznym, czyli rynek pozostaje w stanie konsolidacji. Trend boczny pojawia się najczęściej po załamaniu się trendu wzrostowego lub spadkowego, a kończy się jak pewnie łatwo się domyślić wybiciem kursu. Przy trendzie bocznym warto być ostrożnym i uważnym, raczej nie otwierać pozycji długoterminowych, w takim momencie rynek jest bardzo mało przewidywalny.

I pamiętaj jeszcze: Nigdy nie otwieraj pozycji przeciwnie do trendu (to skuteczna recepta na utratę kapitału). Mocno uogólniając, najprostsza strategia inwestycyjna rysuje się tak: Trend rośnie zajmujemy pozycję długą , spada zajmujemy pozycję krótką, jest konsolidacja czekamy.Trend is your friend.

podążanie za trendem

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterCheck Our Feed